• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Tarot

A Tarot nem más, mint az időtlen bölcsesség képi ábrázolása.
Megtalálható az emberiség mítoszaiban, az ezoterikus iskolák képzésében és az emberi történelem különböző szakaszaiban.

A Tarot jelképei éppoly időtlenek, mint az ember szelleme. Az eszméknek, amelyeket megjelenítenek nem volt kezdetük, és nem múlnak el soha. A megjelenési formájuk korszakok szerint változik. A formát mindig az adott világkorszak szellemi igénye alakítja.

A Tarot igazi szimbolizmus. Olyan nyelven beszél, amely az ember kollektív tudattalanjából fakad.
Mivel a Tarot képei szimbolikus jellegûek, ez magyarázza azok sokértelmûségét. Minden ábra magában rejti önmaga különféle aspektusait.

A Tarot egy a régi időkből fennmaradt kártya, melyet magas spirituális kifejezőértéke miatt meditációra is használnak. Fő szerep mégis inkább a jövendőmondásé. A kártyát bármiről meg lehet kérdezni. Nagy segítségünkre van a döntéshozatalnál, felvázolja a lehetséges következményeket anélkül, hogy a kérdezőt a döntés jogától és felelősségétől megfosztaná.

A magyar nyelvben a kártya szóhoz általában a játék szót szokták társítani. Ez a Tarot esetében súlyos hiba lenne, mert a Tarot jóval fajsúlyosabb, mint a többi kártyajáték.

A Tarot minden mai kártyajáték őse. ő a legöregebb, a legkomolyabb és a legbölcsebb. Éppen ezért, ha hozzáfordulunk komolyan kell őt vennünk, mint egy köztiszteletben álló idős Mestert, akit nem zavarunk holmi csipp-csupp ügyekkel. Mindazonáltal tiszteletben kell tartani, hogy mindenkinek a saját problémája a legsúlyosabb, ezért inkább a kérdezés gyakoriságát kell szabályozni. A "Kereszt" kirakáson kívül egyazon témáról 6-8 hétnél sûrûbben nem tanácsos a kártyát kérdezni. A "4 kérdéses egyiptomi módszer" kirakást csak 3 hónapon túl szabad megismételni, mert egyébként összezavarja a Kérdezőt.

Nélkülözhetetlen, hogy fehér gyertyát gyújtsunk a Tarot használatakor, mert a mondás is úgy tartja:
"Isten nevét szádra ne vedd, míg nem gyújtottál tüzet!"
A Tarot pedig avatott ember kezében Isten üzenete és tanácsai!

Sajnos vannak néhányan, akik rossz tapasztalattal rendelkeznek már és emiatt fenntartásaik vannak a témával szemben.
A Tarot kapcsán is igaz, hogy "nem az eszközzel van baj, hanem a használójával"!

A Tarot mai formájában 78 lapból áll: 22 Nagy Arkánumból és 56 Kis Arkánumból. Az arkánum szó titkot jelent.
A Nagy Arkánum 22 kártyája képeket jelenít meg, amelyek mítoszokból vagy más hagyományokból ismerősnek tûnnek. Az ábrázolás módja és stílusa mindig az adott kor ízlését és a mûvész avatottságát tükrözi, de az egyes lapok szimbólum rendszere mindig azonosságot mutat.
A 22 Nagy Arkánumot külön is lehet használni. Minden egyes lap tanácsot ad, hogy az adott témában hogyan viselkedjen a Kérdező ill. az adott problémából mi jelenthet kiutat.
A Nagy Arkánum lapjai 10 alatt szellemi és érzelmi szintről, míg 10 felett a külvilágról ill. az élet gyakorlati színteréről szólnak.
A 10 -Szerencsekerék- határvonal.
A Kis Arkánum egyes kirakásoknál a részleteket, a szituációban szereplő személyeket mutathatja meg.
Az 56 Kis Arkánum 4 sorozatra van elosztva, mint ahogy a mai kártyajátékokban is:
Botok = Treff Makk Tûz elem
Kardok = Pikk Zöld Levegő elem
Kelyhek = Kör Piros Víz elem
Érmék = Káró Tök Föld elem
Minden sorozat 14 lapból áll, 10 számozott és 4 udvari figurát ábrázoló kártyából : Király, Királynő, Lovag és Apród.
A Király és Királynő konkrét férfi ill. nő megjelenését vagy szerepét mutathatja az adott kérdésben. A Lovag általában lendületet vagy túl heves reagálást mutat, míg az Apród valamilyen lehetőséget jelez. Néha -azonban- fiatalembert jelölhetnek.
A Kis Arkánum 4 színe 4 különböző életterületet képvisel:
Botok = alkotás, munka, életfeladat, egészség
Kardok = harcok, szenvedés, nehézségek
Kelyhek = érzelmek, szerelmi élet
Érmék = pénz, értékek, anyagi téma

TAROT története

Szepes Mária véleménye magyarázatul szolgál a sokféle eredeztetésnek: "... a Tarot az emberiség aranykorának egy olyan kultúrájából származik, ahonnan többfelé is elterjedt, és ez az oka, hogy nagyon régi gyökerei vannak egymástól eltérő kultúrákban."

Papus hatol vissza a legmélyebben az időben, amikor igen széles körû, alapos és a Tarotról írott későbbi tanulmányokat erősen befolyásoló mûvében a Tarot fonalát Atlantiszig követi. Papus felismerése szerint a Tarot-jelképek az ősi, képlátó, szimbólumolvasó gondolkodás szülöttei, mint a hieroglifák (mandalák), s mint ilyenek nem a részletet, hanem valami egészet: szintézist fejeznek ki.
Az ókori ember tudásában és mûveltségében még benne tükröződött Atlantisz gigantikus civilizációjának fejlett tudománya. Egyetemei és iskolái azóta elveszett, szintetikus módszerek alapján tanították a szent tudományokba való beavatásra méltó újoncokat. E tudományok skálája azonban nemcsak a jelenségek világán vezetett át, hanem magában foglalta az okok és okozatok láncának teljes körét, tehát a mágiát is.
A tudományos oktatás templomokban folyt, misztériumok keretében, az adeptus vagy a főpap vezetésével. A tanítás ezért volt titkos. Ebből az időből származik az okkult tudományok elnevezés.
"Amikor a beavatottak az elsötétülő időkben megérezték, hogy tanításaik veszélybe kerültek, hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy a szintézis törvényét megmentsék az emberiségnek. A magasrendû tanítást ezért szertartásokba zárták, amelyek értelmét csak beavatottak fejthették meg a szimbolikus cselekmény-sorozatból, titkos társaságokat alapítottak, és magát a népet is megtették a misztikus üzenet önkéntelen átörökítőinek. Különös módon, éppen a nomád és nyughatatlan cigányok bizonyultak a legalkalmasabbnak rá, hogy az okkult tanítást továbbadják. A cigányok megélhetését biztosító játék- és jóskártya valójában a Tarot, Hermész Triszmegisztosz Ádám könyve, amely magában rejti az ősi civilizációk tanítását.
Court de Gébelin és Vaillant szintén azt vallja, hogy a cigányok kártyájának lapjai Tarot, thora és rota néven bázisai az összes nemzetek szintetikus tanításának."
Papus: Bevezetés a Tarot tanulmányokhoz

A Tarot története a történelmi ókor legrégebbi időszakába nyúlik vissza: Kr.e.3300 előtt élt Hermész Triszmegisztosz (a Háromszor Nagy), aki nem más, mint Thot Isten, aki gyógyító orvos-király volt, az egyiptomi írásjelek kitalálója és a Tarot ősének a SMARAGD TÁBLA (TABULA SMARAGDINA) képeslapjainak alkotója.
Hermész Triszmegisztosz alakjában három Isten egyesül:
1., az egyiptomi Thot,
2., a görög Hermész
3., a római Mercur.
Nagy Sándor macedón görög király és világhódító Kr.e.332-ben elfoglalta Egyiptomot és 331-ben új fővárost alapított: Alexandriát. Nagy Sándor felkereste Ámon szentélyét és felnyittatta Hermész-Thotnak a sírját, ahol is rátalált Hermész múmiájára. A múmia kezében ott voltak a Smaragd Tábla lapjai, amelyek egyiptomi istenségek által jelenítették meg azt a mágikus misztériumot, amelyet ma a Tarot lapjainak nevezünk. Nagy Sándor nagy fontosságot tulajdonított ennek az eseménynek. A Smaragd Táblát miután lemásolták, és másolatait elhelyezték az alexandriai könyvtárban, Nagy Sándor szertartásosan ismét eltemettette.
Később Kr.u.300 évvel Juliánus Apostata római császár egyaránt üldözte a keresztényeket és a hermetikusokat is. Elégettette vagy a tengerbe dobatta az összes példányát az egyiptomi őstarotnak, azaz a Tabula Smaragdina képeit és szövegeit. Juliánus Apostata szerencsére nem tudta, hogy a királyok völgyében eltemettek egy Számeref nevû, Ízisznek szentelt papnőt, akivel együtt odatemették képes Smaragd Tábláját is, amellyel bizonyára jósolt arisztokrata honfitársainak.
A XVIII. században a sírt feltárták, és annak tartalmát elvitték Franciaországba, ahol felajánlották megvételre az akkor alakult Musée de Paris igazgatójának, Antoine Court de Gébelinnek, aki azt azonnal megvásárolta. De nem csupán megvette ezt a ritka példányt, de saját bevallása szerint kitalálta a Tarot szót az addig sok más néven hívott mágikus lapokat. Ezért a francia nyelv szabályainak megfelelően nem ejtjük a szóvégi t-t (mint pl.:pétit=kicsi).
Gébelin elhatározta, hogy népszerûvé teszi a mûfajt. Felkérte Aliette, álnéven Etteila barátját -aki gyönyörûen rajzolt-, hogy fesse meg az első európai formatervezett Tarot-t, az Etteila Tarot-t, majd ezt minden párizsi szalonban sikerrel népszerûsített. Mivel a divat Párizsból eredt, rövidesen Tarot lázban égett egész Európa.
A Tarot mai formájának kialakítói sokkal inkább a figurális ábrázolás irányába léptek előre, így kiteljesítve azt, ami eredetileg csupán betûkből, számokból és geometriai ábrákból állt.
Itáliában a középkor végén és a reneszánsz elején az egyes fejedelmi családok számára nagyon híres mesterek, festők készítettek házi Tarot-t, így Leonardo da Vinci és Mantegna is. A Sforza-Visconti család majdnem teljes Tarot készlete, amely napjainkban fennmaradt, Bembo mester mûve.
Európában először Marseille-ben és Lyon-ban tettek közé nyomdai eljárással sokszorosított Tarot-t. Ez a régi marseillei Tarot.

A Tarot európai történetében az első és legjelentősebb szereplő
Antoine Court de Gébelin (1717-1784)
aki halála előtt 3 évvel, 1781-ben írta meg fő mûvét Le monde Primitif (ősi világ), mellyel az volt a célja, hogy továbbvigye az eredeti aranykorról alkotott elméletét. Nézetei valószínûleg a titkos társaságok által terjesztett ezoterikustradíción alapultak, amely a Tarot-t Toth egyiptomi istenségnek tulajdonítja. Gébelin volt az első, aki észrevette az összefüggéseket a Tarot Nagy Arkánum és a héber ABC 22 betûje között.
Aliette (1724-1791)
hivatásos kártyakészítő, asztrológus és kártyajós Etteila néven mûködött. ő több kis könyvet is írt a Tarot-ról. A legjelentősebb mûvét Thot könyvének nevezte el.
Alphonse Louis Constant (1810-1875)
Eliphas Lévi írói álnéven publikálta mûveit: A Nagy Mágia Dogmája és Rituáléja (1855-56) és a Mágia Története (1860). A Tarot rendszerét szintén ősi bölcsességnek tartja, de a Mózes előtti időkből, Henoch pátriárkától származtatja.
A héber ABC-vel való összefüggés mellett felismeri, hogy minden kártyacsoport tíz számozott kártyája megfelel a kabbalisták által használt Életfa tíz szephirotjának. Szerinte a négy kártyacsoport Isten Szent Nevének 4 betûjével azonos:
J=Botok
H=Kardok
V=Kelyhek
H=Érmék
A kabbalisták Isten nevét nem ejtették ki, csupán 4 betûvel jelezték, annyira tisztelték. Innen származik a gyertyagyújtás elengedhetetlen szertartása: "Isten nevét szádra ne vedd, míg nem gyújtottál tüzet!"
Lévi tanítványa, Jean-Baptist Pitois (1811-1877) Paul Christian álnéven írt egy könyvet Mágia történet címen. ő a Tarot és az asztrológia összefüggéseivel foglalkozott. ő dolgozta ki a Tarot meditációt, és ő használta először a ARCANUM elnevezést.
A Mágia története címû könyvében arról ír, hogy a Tarot szimbólumait használták fel Ozirisz misztériumainak szertartása során a beavatandók felvilágosítására. Szerinte a memphiszi nagy piramis útvesztőiben és termeiben a beavatandónak félelmetes próbákat kellett kiállnia, s a labirintusban végig haladni úgy, hogy egy nagy terembe érkezzen végül, melynek a két oldalán lévő 12-12 oszlopon 22+2 hieroglafikus festmény ill. dombormû volt látható. Ezek a Tarot szimbólumok ősei voltak. A beavatandó személynek végig kellett haladnia ezek előtt a képek előtt, melyek a hierophantok titkos doktrínáit sûrítették magukba. Bizonyos Fény Pásztor, aki a szent szimbólumok őre, folyamatosan megadta a szükséges magyarázatokat a beavatandónak. Sajnos a tudományos egyiptológia Hermésznek ezt a falon végigvonuló könyvét nem fedezte fel mind a mai napig. Létezéséről nincs tárgyi bizonyítékunk, de létezése mégsem zárható ki, mivel a ptoleimaioszi korból néhány papiruszra festett egyiptomi Tarot lap maradt ránk. Ezek részben a British Múzeumban, továbbá a párizsi Néprajzi Múzeumban láthatók.

Dr. Gerard Encausse álnéven Papus Lévi nézeteit vallotta. 1889-ben írt a Tarot-ról könyvet, melyben numerológiai vonatkozásokkal egészítette ki Lévi nézeteit.
ő társította először a Kis Arkánumot a négy elemmel:
Botok=Tûz elem
Kelyhek=Víz elem
Kardok=Levegő elem
Érmék=Föld elem

Stanislas de Guaiata márki (1861-1897) Lévi nagy csodálója volt. 1887-ben találkozott Oswald Wirth (1860-1943) nevû amatőr mûvésszel, és ők közösen alkották meg Lévi szellemében a híressé vált Wirth Tarot-t.
A XIX. század végén Angliában és az Egyesült Államokban ugrásszerûen megnőtt az érdeklődés a Tarot iránt.
Arthur Edward Waite (1857-1941)
a századforduló körül sokat tett a Tarot kártya közérthetőbbé tételéért. Waite Amerikában született, de Angliában nevelkedett, nagy ismerője volt az okkultizmusnak. Tagja, később nagymestere lett az "Aranyló hajnal titkos rendjének".
Waite volt a szellemi atyja egy új Tarot kártyának, melyet kérésére egyik rendtársa, Pamela Coleman Smith
rajzolt meg. A mûvész kézjegye PCS mind a 78 lapon megtalálható. Az eddigi Tarot kártyákon csupán a Nagy Arkánumok, az udvari figurák és esetleg az ászok voltak illusztrálva. A Waite által megálmodott csomagban a fennmaradó 36 lap is képekkel van illusztrálva. Ennek következtében az ő Tarot-ja ma a legelterjedtebb, és magyar nyelven ehhez áll a rendelkezésre a legrészletesebb irodalom.
Rider-Waite Tarot néven fut a kártya.

A 30-as években Carl Gustav Jung a Tarot figuráiról, mint archetípusokról tartott előadás sorozatokat Svájcban.

A Tarot eredetének egy másik elmélete: Eliphas Lévi szerint a Tarot a héber beavatottak bölcsességének szintézise. A nevét a héber szent könyv a Tóra kör alakban és fordítva olvasott betûitől kapta.

A jeruzsálemi főpapok sálja a szerafim 22 szétkapcsolható részből állt, mindegyik részen a héber ABC egy-egy aranyból cizellált betûje volt. Amikor súlyos kérdés előtt állott a közösség, szétkapcsolták a szerafimot és sorsot vetettek vele.
A szerafim misztériumait néhány bölcs kabbalista pergamenre vagy bőrre, majd később egyszerû papírlapokra másolta.

A héber ABC és a kelta ABC is 22 betûből áll.
A héber ABC-ből származó Tarot-rendszerekben a 8. lap az Igazság és a 11. az Erő.
A kelta eredetû Tarot-rendszerekben a 8. lap az Erő és a 11. az Igazság.
A héber rendszerû Tarot Dél-Franciaországban (Marseille és Lyon), Spanyolországban és Itáliában terjedt el, míg a kelta eredetû Brittania területén terjedt el először, és ezt Merlin-féle Tarotnak nevezik.
A két rendszer hatott egymásra az idők folyamán, ezért ma már itt is, ott is léteznek olyan Tarot-rendszerek, ahol felcserélődik ez a két lap. De ennek nincs jelentősége, mert minden kártyát úgy kell használni, ahogy azt megalkották!

A Tarot 22 Nagy Arkánuma, amely a kabbala legfontosabb része, a számok tudománya is. A kabbala első tíz alapfogalmát a kabbala mesterei a tíz szefirának, együttesen szefirotoknak nevezi. Összességükben az Isten értelmi megnyilvánulását jelentik.
A Szefirotokat Életfaként szokták ábrázolni úgy, hogy egy-egy Szefirát egy körbe foglalnak. A 10 kört, amelyek a fa levelei 22 ág ill. vonal köt össze. Ez a 22 ág megfelel a héber ABC 22 alapbetûjének, azaz a Tarot 22 Nagy Arkánumának.

A híres delphoi jóshely bejárata fölé két jelmondat volt vésve:
"Ismerd meg önmagad!"
"Légy békés!"

A kínai mondás szerint:
"Egy kép többet mond száz szónál."
Ezek lehetnek a Tarot alapgondolatai.

Magyarországon a leghíresebb és legelterjedtebb magyar Tarot a Kazanlár Emil Ámin által festett gyönyörû kártya. A mûvész Perzsiában, a mai Irán területén született, és csak 23 éves korában költözött Magyarországra, édesanyja hazájába. 1994-ben készült el a 80 Tarot festménnyel. Tarot lapjait részben a keleti világ színeiben és formáiban, másrészt a magyar mondák és népmûvészet formájában alkotta meg. Ezért ő ökomenikus Tarotnak is nevezi.
A Nagy Arkánum az "Ezeregyéjszaka" vonulatot idézik fel, míg a Kis Arkánumoknál:
Botok   Treff    Indiai hitvilág
Kelyhek   Kör    Magyar mondák
Érmék   Káró    Perzsa mesék
Kardok   Pikk    Egyiptomi mitológia